സോഫ്റ്റ്വെയർ

കൃത്യമായ കൃഷിയിൽ റോബോട്ടുകൾക്കും ഡ്രോണുകൾക്കും പൂരകമാകുന്ന കാർഷിക-നിർദ്ദിഷ്ട സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിന്റെ ഉയർച്ചയാണ് ആഗ്‌ടെക്കിന്റെ വളർച്ചയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. കള കണ്ടെത്തൽ, വില വിശകലനം, ഉപകരണ നിരീക്ഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ നിറവേറ്റുന്നു. പ്രവർത്തന ആസൂത്രണത്തിനുള്ള ഫാം മാനേജ്മെന്റ്, ഡാറ്റാ വിശകലനത്തിനും റിസോഴ്സ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനുമുള്ള കൃത്യമായ കൃഷി, ജലസേചന നിയന്ത്രണം, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം, കന്നുകാലി പരിപാലനം എന്നിവ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ തരവും പ്രത്യേക കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

കാർഷിക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അവലോകനങ്ങൾ

കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകൾ ഉണ്ട്:

  1. ഫാം മാനേജ്മെന്റ്: ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാനിംഗ്, നടീൽ/വിളവെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്, സാമ്പത്തിക ട്രാക്കിംഗ്, വിള/കന്നുകാലി ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണം എന്നിവയിൽ സഹായിക്കുന്നു.
  2. കൃത്യമായ കൃഷി: റിസോഴ്സ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനായി സെൻസർ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
  3. ജലസേചന നിയന്ത്രണം: ഒപ്റ്റിമൽ ജലവിതരണത്തിനായി ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
  4. കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം: വിളകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്നു.
  5. കന്നുകാലി പരിപാലനം: കന്നുകാലികളുടെ പ്രജനനം, ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യം എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

79 ഫലങ്ങളുടെ 1–18 കാണിക്കുന്നു

ml_INMalayalam