സാങ്കേതികവിദ്യ

കാര്യക്ഷമതയും സുസ്ഥിരതയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കൃഷിയുമായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളും സേവനങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രിസിഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ കീട നിരീക്ഷണം, രോഗാണുക്കളുടെ നിരീക്ഷണം, കാലാവസ്ഥാ സൗഹൃദ കൃഷി പരിഹാരങ്ങൾ, നൂതന ജനിതക, ഡിഎൻഎ സീക്വൻസിങ് സൊല്യൂഷനുകൾ എന്നിവ ഫീച്ചർ ചെയ്ത സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിള സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിര തീറ്റ ഉൽപ്പാദനം, വിഭവ സംരക്ഷണത്തിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിലും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച കൃഷിരീതികൾ എന്നിവ വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നൂതനാശയങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

71 ഫലങ്ങളുടെ 1–18 കാണിക്കുന്നു

ml_INMalayalam